Assessering

Skool gebaseerde assessering, asook formele assessering word kwartaalliks gedoen.  Assessering is ‘n baie belangrike aspek van KABV.  Informele, sowel as formele assessering, word gebruik om ‘n finale punt per afdeling vir leerders saam te stel.

Volgens die WKOD-handleidings word personeel verplig om ‘n bepaalde aantal assesseringstake per kwartaal te doen.   Punte behaal word op die WKOD-skedules aangebring wat aan die einde van die jaar vir  promosie en progressie gebruik word. 

Gr. 1 tot 3-leerders skryf nie ‘n formele toetsreeks of eksamen nie en daarom word die punte van hul deurlopende assesseringstake net so gebruik en nie as ‘n gewigswaarde verwerk nie. 

Leerders word volgens ‘n punteskaal geassesseer.  Rapportering van leerder-prestasies word kwartaalliks d.m.v. ‘n formele rapport aan ouers deurgegee. 

Assesseringskriteria

KODE 7:    80-100% | KOMMENTAAR: Uitmuntende Prestasie

KODE 6:    70–79% | KOMMENTAAR: Verdienstelike Prestasie

KODE 5:    60–69% | KOMMENTAAR: Beduidende Prestasie

KODE 4:    50–59% | KOMMENTAAR: Matige Prestasie

KODE 3:    40–49% | KOMMENTAAR: Basiese Prestasie

KODE 2:    30–39% | KOMMENTAAR: Gedeeltelike Prestasie

KODE 1:    0–29% | KOMMENTAAR: Ontoereikende Prestasie

Minimum Slaagvereistes

Huistaal (Afrikaans): 

Kode 4 (Minumum 50%)

English First Additional Language:

Kode 3 (Minumum 40%)

Wiskunde:

Kode 3 (Minumum 40%)

In geval van afwesigheid tydens assessering word daar van leerders verwag om ‘n mediese sertifikaat by die klasonderwyseres in te handig. 

Eksterne Akademiese Assessering

Leerders kry jaarliks geleentheid om aan die eksterne Challenga-olimpiade deel te neem.  Dit is leerders se keuse om vir die Wiskunde en/of Lees-afdeling in te skryf.  Vraestelle word deur die Challenga-organiseerders opgestel, deur hul gemerk en hul voorsien ook sertifikate wat volgens leerder-prestasies uiteengesit is. 

Leerders kry blootstelling om aan die WOW-spelfees kompetisie, deur Sanlam geborg, deel te neem.  ‘n Interne kompetisie word gehou om die beste spellers per graad vas te stel.  Die wenners van hierdie kompetisie word ingeskryf vir die streekskompetisies.  Leerders wat deurdring kan dan tot die finaal vorder.