Back

Klasse & Ure

Volgens voorskrif word daar van leerders verwag om 27½ uur per week skool te gaan. Die verpligte tydstoekenning word langs elke vak aangedui.

INTERMEDIêRE FASE (5 klasse per graad)
Afrikaans Huistaal: 6 ure | Engels Eerste Addisionele Taal: 5 ure | Wiskunde: 6 ure | Natuurwetenskappe en Tegnologie: 3½ ure | Sosiale Wetenskappe: 3 ure | Lewensvaardighede: 4 ure.

SENIOR FASE (5 klasse per graad)
Afrikaans Huistaal: 5 ure | Engels Eerste Addisionele Taal: 4 ure | Wiskunde: 4½ ure | Natuurwetenskappe: 3 ure | Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: 2 ure | Tegnologie: 2 ure | Sosiale Wetenskappe: 3 ure | Kuns en Kultuur: 2 ure | Lewensoriëntering: 2 ure.

Vakonderafdelings

Afrikaans Huistaal:  Luister en Praat, Lees en Kyk, Skryf en Aanbied, Taalstrukture en Konvensies.

English First Additional Language:  Listening & speaking, Reading, Writing, Language structure.

Wiskunde:  Getalle, Bewerkings en Verhoudings, Patrone, Funksies en Algebra, Ruimte en Vorms, Meting, Datahantering.

Natuurwetenskap en Tegnologie:  Die lewe en lewende dinge, Energie en verandering, Die aarde en ruimte, Materie en materiaal, Strukture. Meganiese en elektriese stelsels en beheer.

Sosiale Wetenskappe: Geografie en Geskiedenis.

Lewensvaardigheid:  Persoonlike & Sosiale Welstand, Skeppende Kunste, Liggaamsoriëntering.