Back

#WerkHard

Take word as opdragte gegee om te verseker dat toepaslike vaardighede, begrippe en noodsaaklike inligting van bepaalde konsepte wat aangeleer is, bemeester is.  Die doel van opdragte is om nuwe kennis in te win, die kennis toe te pas en om vaardighede te ontwikkel. 

‘n Projek is die bewys dat leerders die verskillende vaardighede, begrippe en kennis kan toepas deur dit in ‘n sinvolle projek te demonstreer.  Take en projekte sal meestal in die klas gedoen word. Die onderwyser/es sal as fasiliteerder van die proses optree wanneer die taak of projek gedurende onderrigtyd gedoen word.

Opdragte moet te alle tye leerder-georiënteerd wees t.o.v. moeilikheidsgraad, tempo, vaardigheidvlakke, leefwêreld  en sinvolheid.  Dit verg dus fyn beplanning en koördinering deur die verskillende vakonderwysers.

Ouers en leerders moet daarop let dat take en projekte opdragte aan leerders is.  Indien nodig, kan ouers raad verleen, maar die praktiese aspek van die taak, bly die leerder se verantwoordelikheid. 

Alle take sal volgens ‘n assesseringskriteria geassesseer word wat vooraf saam met die spesifieke opdrag bestudeer moet word.  Wanneer take laat of glad nie ingehandig word nie, sal leerders gepenaliseer word.