Back

Assesseringsprogram

Assessering is ‘n baie belangrike aspek van KABV.  Informele, sowel as formele assessering, word gebruik om ‘n finale punt per afdeling saam te stel.

Afgesien van daaglikse, deurlopende assessering, is ‘n formele Assesseringsprogram, per graad, vir assessering ontwikkel en saamgestel.  Hierdie Assesseringsprogram word aan die begin van elke kwartaal aan ouers beskikbaar gestel sodat hul leerders kan bystaan met voorbereiding vir assessering.  Met ‘n verskeidenheid van aktiwiteite by die skool, is hierdie program onderhewig aan veranderinge.  Veranderinge sal betyds aan ouers deurgegee word. 

Volgens die WKOD-handleidings word personeel verplig om ‘n bepaalde aantal assesseringstake per kwartaal te doen.   Punte behaal word op die WKOD-skedules aangebring wat aan die einde van die jaar vir progressie en promosie gebruik word. 

INTERMEDIêRE EN SENIOR FASE

 

Aan die einde van elke kwartaal word die verwerking van die deurlopende, sowel as formele punte, gedoen en in ‘n rapport aan die ouers deurgegee. 

Die eerste en derde kwartaal skryf leerders slegs vooraf geskeduleerde toetsreekse, terwyl leerders tydens die tweede en vierde kwartaal formele eksamens aflê. 

Volgens die WKOD-handleidings word personeel verplig om ‘n bepaalde aantal assesseringstake per kwartaal te doen.   Punte behaal word op die WKOD-skedules aangebring wat aan die einde van die jaar vir progressie en promosie gebruik word. 

Slaagvereistes

INTERMEDIêRE FASE:  Gr. 4 tot 6

Huistaal (Afrikaans):  Kode 4 (50–59%)

English First Additional Language:  Kode 3 (40–49%)

Wiskunde:  Kode 3 (40–49%)

Enige ander 2 vakke:   Kode 3 (40–49%)

SENIOR FASE:  Gr. 7

Huistaal (Afrikaans):  Kode 4 (50–59%)

English First Additional Language:  Kode 3 (40–49%)

Wiskunde:  Kode 3 (40-49%)

Enige ander 3 vakke:   Kode 3 (40–49%)

Enige ander 2 vakke:  Kode 2 (30–39%)

‘n Leerder sal slegs gepromofeer word van een graad na ‘n volgende indien alle Assesseringstake volgens KABV-voorskrifte en beleid vir daardie spesifieke graad voltooi is.

Assesseringskriteria

KODE 7:    80-100% | KOMMENTAAR: Uitmuntende Prestasie

KODE 6:    70–79% | KOMMENTAAR: Verdienstelike Prestasie

KODE 5:    60–69% | KOMMENTAAR: Beduidende Prestasie

KODE 4:    50–59% | KOMMENTAAR: Bevredigende Prestasie

KODE 3:    40–49% | KOMMENTAAR: Gemiddelde Prestasie

KODE 2:    30–39% | KOMMENTAAR: Basiese Prestasie

KODE 1:    0–29% | KOMMENTAAR: Nie bereik nie

Rapportering van leerderprestasies word kwartaalliks d.m.v. ‘n formele rapport aan ouers deurgegee. 

Eksterne Akademiese Assessering

Leerders betrokke word aangedui:

Sistemiese toetsing:  Gr . 6

WOW spelfees: Gr. 6 en 7

Amesa:  Gr. 4 – 7

Conquesta:  Gr. 4 en 5 

Living Maths: Gr. 6 en 7

Algemene Olimpiade:  Gr. 4 – 7

Algemene kennis: Bybel Olimpiade Gr. 4 en 5